KÖNYVEK

Elischer Boldizsár gyűjteményének legnagyobb hányadát Goethe műveinek kiadásai, valamint a Goethére vonatkozó, többnyire német nyelvű irodalom teszi ki. Ez utóbbi nemcsak a mai értelemben vett tudományos szakirodalom, hanem mindenféle Goethére és körére vonatkozó ismeret. Elischer nagy szaktudással és teljességre törekvéssel gyűjtötte össze a 19. századi Goethe-irodalmat, amely az Akadémiai Könyvtárba kerülésével hozzáférhetővé vált a magyarországi kutatók és érdeklődők számára. A könyvanyag különlegességét a kortársak már Elischer Boldizsár életében ismerték, az Akadémiai Könyvtár pedig jelentősen gazdagodott a nagy német költőre vonatkozó könyvanyag átvételével.

Már 1775-től elkezdték megjelentetni Goethe műveinek gyűjteményes kiadását. A 18. századból összesen 8 ilyen művet találhatunk meg a gyűjteményben, természetesen több kötetbe foglalva. A 19. századból további 8 összkiadás is megtalálható, köztük az 1827 és 1842 között a Cotta kiadónál napvilágot látott Goethe’s Werke 60 kötetben, valamint a Zsófia szász-weimari nagyhercegnő által ösztönzött és támogatott nagykiadás, amelynek Elischer haláláig 65 kötete jelent meg.

A könyvek jelentős csoportját alkotják Goethe műveinek első és különkiadásai, antológiák és fordítások, mintegy 135 mű. Megtalálhatjuk a Götz von Berlichingen dráma első kiadását két példányban is, Az ifjú Werther szenvedései levélregény hat 18. századi kiadását, köztük az elsőt, amelyet 1774-ben a lipcsei könyvvásár alkalmával adtak ki. A korai kiadások közül különösen értékesek a mű 1775-ös kalózkiadásai is: az egyik Bernben, a másik Hanau–Düsseldorfban jelent meg. A Werther-fordítások között megtalálható az 1784-ben Londonban megjelent angol, az 1845-ben Pierre Leroux fordításában és George Sand előszavával megjelent francia, az 1808-as Firenzében kiadott olasz, valamint egy magyar nyelvű is, ez utóbbi azonban nem a legkorábbi, hanem az 1864-ben Heckenast által kiadott Bajza Jenő-féle fordítás.

Szintén megvan a gyűjteményben a nagy népszerűségnek örvendő Hermann és Dorothea hét különböző német nyelvű kiadása, köztük az első és a gyémántkiadás, s több fordítás: két különböző latin nyelvű változat, valamint a Jagemann-féle híres olasz nyelvű kiadás. Goethe legfontosabb művének, a Faustnak is több kiadása fellelhető a gyűjteményben, és megtaláljuk az első két magyar Faust-fordítást is, az első 1860-ban Nagy István, a másik 1863-ban Dóczi Lajos munkájaként látott napvilágot. Goethe és Schiller Xéniáinak első kiadása mellett az 1856-ban közreadott Xénia-kéziratok is érdekes darabjai a gyűjteménynek. Különleges értéket képvisel Goethe Színtanának (Farbenlehre) 1810-es kiadása.

Külön csoportot képeznek a díszkiadások és az illusztrált kötetek. A német nyelvű kiadások közül kiemelkedik A római karnevál 1789-es, valamint a Színtan 1842-es rendkívül szép kötete, amely a színtanhoz 16, az optikai értekezésekhez 27 táblarajzot tartalmaz. A Faustnak és a Hermann és Dorotheának számos illusztrált kiadása is megtalálható a gyűjteményben, a kortársak különösen nagyra becsülték a Moritz Retzsch által készített kötetet, amely Stuttgartban 1855-ben a Cotta Kiadónál jelent meg. Szintén különleges Delacroix Faust-metszeteinek másolata (Lipcse, 1912). A gyűjtemény több remek kötetet őriz, amelyek a német költőfejedelem életének színhelyeit mutatják be.

A Goethét inspiráló könyvek sorába tartozik a gyűjtemény legrégebbi darabja, az eredetileg flamand nyelvű Reineke, a róka 16. századi latinra fordított és átdolgozott ritka kiadása, valamint az 1587-ben megjelent Faustbuch 19. századi fakszimiléje 1884-ből.

Jól ismert, hogy Goethe hosszú élete folyamán rengeteg, közel húszezer levelet írt, de a vele folytatott beszélgetéseket is sokan lejegyezték. Ezek az írások és levelek fontos kordokumentumok. Elischer gyűjteményében fontos helyet kaptak a tematikus, egyes személyekhez kapcsolódó beszélgetés- és levélkiadások, amelyek sorra jelentek meg a nagy költő halálát követően. E témacsoportban 64 mű található, köztük a weimari nagyherceggel, Carl Augusttal folytatott levélváltása, valamint nevezetes kortársaival (például Klopstockkal, Herderrel, Schillerrel) folytatott levelezése. E csoportban található Eckermann Goethével folytatott beszélgetéseinek első kiadása, valamint a Goethe által nagyra becsült Felix Mendelssohn Bartholdy levélkiadásai is.

A Goethére vonatkozó irodalom adja a könyvek legnagyobb csoportját, közel 1800 mű tartozik ide, közöttük életírások, kortársak Goethére vonatkozó írásai, művei ismertetése vagy magyarázata, róla szóló értekezések, vele kapcsolatos folyóiratcikkek, s a gyűjtemény része számos fontos, Magyarországon máshol nem elérhető kézikönyv és bibliográfia, továbbá több, a Goethe-kultusz szellemében íródott kötet is.

Goethe összegyűjtött műveinek első megjelentetése.
Des Herren Göthe sämtliche Werke (1–3), Biel, Heilmann 1775–76, egy kötetben

Johann Friedrich Reichardt: Erwin und Elmire, ein Sinngespiel in zwei

Goethe műveinek gyűjteményes kiadásai az Elischer-gyűjteményben.

Goethe’s Werke, 1–13. Tübingen, Cotta, 1806–1810;
Goethe’s Werke, 1–20. Stuttgart und Tübingen, Cotta, 1815–19

Az ifjú Werther keservei, írta Goethe, fordította Bajza Jenő, Pest, 1864

Herz, mein Herz, was soll das geben, Musik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)

Az ifjú Werther szenvedései francia kiadása Pierre Leroux fordításában George Sand előszavával

Werther par Goethe traduction nouvelle, Paris, 1845

Külföldi játékszín, első kötet. Kiadja a’ Magyar Tudós Társaság. Pesten, Trattner–Károlyi nyomtatása, 1833; Iphigenia Taurisban, dráma Goethétől.

Herz, mein Herz, was soll das geben, Musik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)

Reineke, a róka 1567-es latin nyelvű kiadása a gyűjtemény legrégebbi darabja

Reineke de Vos, de admirabili fallacia et astutia vulpeculae Reinekes libros quattior, Francofurti ad Moenium 1567

Johann Friedrich Reichardt: Erwin und Elmire, ein Sinngespiel in zwei

Johann Friedrich Reichardt: Erwin und Elmire, ein Sinngespiel in zwei

Goethe Hermann és Dorothea című művének Otto Cornill rajzaival illusztrált kiadása, Frankfurt am Main, é.n.

Herz, mein Herz, was soll das geben, Musik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)

Moritz Retzsch híres Faust-könyve. Goethe Faustjának első részét 26, második részét 11 képben ábrázolja, Cotta, 1855

Herz, mein Herz, was soll das geben, Mu

sik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)

Doktor Johannes Faust’s Magia naturalis et innaturalis, oder dreifacher Höllenzwang letztes Testament und Siegelkunst, Stuttgart, 1849

Herz, mein Herz, was soll das geben, Musik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)

Johann Peter Eckermann a weimari-szász nagyhercegnőnek, Maria Pavlovnának ajánlotta művét, a Beszélgetések Goethével élete utolsó éveiben című kötetét.

Herz, mein Herz, was soll das geben, Musik von L. van Beethoven für Gitarre, Sechs Gesänge, Berlin, Lischke, 1809 (OSZK ZR2006)———-

Goethe Itáliai leveleinek Julius Vogel-féle 1907-es berlini kiadása 

A Színtan Cotta-féle 1842-es kiadása

Illusztrált oldalpár a Cotta-féle kiadásból

Reprezentatív, gazdagon illusztrált díszalbum Károly Ágost nagyherceg weimari udvaráról, „a múzsák udvaráról”
Weimar-Album, Leipzig, 1860