Doktor Johannes Faust’s Magia naturalis et innaturalis (1849)

Doktor Johannes Faust’s Magia naturalis et innaturalis, oder dreifacher Höllenzwang letztes Testament und Siegelkunst, Stuttgart, 1849

MTAK 398.019